ÁSZF

Olvasási idő: 11 perc

Általános Szerződési Feltételek

1. A weboldal általános szerződési feltételeinek célja

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az alábbiakban meghatározott weboldal szolgáltatásaival és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a felhasználó jogait, kötelezettségeit és egyéb, a weboldal szolgáltatásaival összefüggő lényeges körülményeket. A weboldal szerződési feltételei a szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatban lévő felhasználó között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

2. Általános tudnivalók

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Török Csenge egyéni vállalkozó (6728 Szeged, Termelő u. 5-7) (továbbiakban: Szolgáltató) és az általa a www.miniszkop.hu és www.kurzus.miniszkop.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő fél (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF alkalmazása során Felhasználó az, aki a Szolgáltató internetes felületén a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi. (Szolgáltató és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF rendelkezései vonatkoznak a Weboldalon keresztül létrejött valamennyi jogügyletre és ezen keresztül nyújtott szolgáltatásra.

A Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szabályozza.

A Szolgáltató cégneve: Török Csenge
A Szolgáltató székhelye: 6728 Szeged, Termelő u. 5-7.
Adószám: 57848288-1-26
Telefon: +36 30 822 5000
Ügyfélszolgálat:
E-mail: miniszkop.blog@gmail.com
Telefon: +36 30 822 5000
Tárhelyszolgáltató neve: DreamHost
Tárhelyszolgáltató címe: 417 Associated Road PMB, Suite 257 Brea, CA 92821 United States Tárhelyszolgáltató e-mail címe, telefonszáma: https://www.dreamhost.com/support/

A Felhasználó a megrendelés, illetve a regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal jelenti ki, hogy az ÁSZF-et megismerte és azt kifejezett nyilatkozattal fogadja el.

Az ÁSZF elfogadása a regisztráció és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételét képezi.

Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Weboldalon folyamatosan és letölthető formátumban elérhető.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosított szöveget annak hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal a Weboldalon közzéteszi.

A módosított ÁSZF rendelkezéseit a már létrejött és hatályos szerződésekre is alkalmazni kell, kivéve, ha a szerződés a módosított rendelkezésekkel ellentétes rendelkezést tartalmaz, a módosítás a hatályban lévő szerződések esetében a Felhasználóra nézve nem lehet hátrányos.

A Felhasználó teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a regisztráció vagy a megrendelés során, vagy azt megelőzően megadott és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és ezzel a Felhasználóval szembeni szolgáltatási kötelezettségét semmisnek tekintse, vagy a Felhasználótól a regisztráció érvényesítéséhez további adatokat kérjen, vele kapcsolatba lépjen.

3. Regisztráció

A Weboldal szolgáltatásai – a videokurzusok kivételével – regisztráció nélkül is elérhetőek.

A regisztrációhoz kötött szolgáltatás esetében a regisztrációhoz egy szabadon választott felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. A regisztráció érvényesítése a megadott e-mail címre kiküldött linkre történő kattintással történik.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztráció során, illetve megrendelés elküldését megelőzően tett kifejezett nyilatkozattal kijelenti, hogy az ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, továbbá az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető esetleges problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, a Szolgáltatónak nem felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. Regisztráció törlése

A Felhasználónak jogában áll regisztrációját bármikor megszüntetni, ez alól kivétel, ha a szolgáltatás teljesítése folyamatban van. Ilyenkor a Felhasználó regisztrációja a teljesítés után szűnik meg. A regisztráció törléséhez a Szolgáltatót kell értesíteni a Regisztráció törlése menüpont alatt.

5. A Szolgáltatás részletes bemutatása

A Szolgáltató kognitív pszichológus, aki a gyermekek fejlődése, gondozása és nevelése témakörében nyújt online is elérhető szolgáltatásokat.

A Weboldalon az alábbi szolgáltatások érhetők el: KONZULTÁCIÓ

Konzultációra online kapcsolattartás útján vagy személyesen kerülhet sor. A konzultáció időtartama 50 perc.

Az online konzultáció virtuálisan a Google Meet program segítségével, kamerán keresztül valósul meg, melyhez a Felhasználónak szükséges kamerával és jó minőségű internetkapcsolattal rendelkeznie.

A személyes konzultációra a Felhasználó otthonában, vagy általa megjelölt egyéb helyen kerül sor.

A konzultáció díja a Weboldalon folyamatosan feltüntetésre kerül.

A konzultáció elérhető időpontjai megjelennek a Weboldalon, az „Elérhető időpontok és bejelentkezés” menüpont alatt, vagy időpont egyeztetésre sor kerülhet a miniszkop.blog@gmail.com email címre küldött megkeresés alapján. Az e-mailben érkező megkeresésre a Szolgáltató hétköznapokon 48 órán belül küld visszajelzést.

A Weboldalon keresztül történő időpontfoglalás során a Weboldal a Felhasználót a calendly.com/miniszkop oldalra irányítja át, ahol a Felhasználónak lehetősége van választani az elérhető szabad időpontok között. A konzultáció lefoglalásához szükséges, hogy a Felhasználó megadja nevét, email címét, valamint számlázási címét.

A konzultációk díjának megfizetésére utólag kerül sor, amely egyéni egyeztetés alapján történhet alkalmanként, vagy havi összegzés alapján. A Felhasználó a díjat átutalással fizeti meg a Szolgáltató által megküldött számla alapján.

A konzultáció lemondására legkésőbb a lefoglalt időpontot 24 órával megelőzően van lehetőség, emailben.

Amennyiben a Felhasználó a megadott határidőn belül a konzultációt nem mondja le, és a konzultáción nem jelenik meg, úgy kötbér fizetésére köteles, amely a konzultáció egyszeri díjának 50 százaléka.

Amennyiben a Felhasználó a lefoglalt időpontot megelőzően, 1 órán belül mondja le, kötbér fizetésére köteles, amely a konzultáció egyszeri díjának 50 százaléka.

A kötbérről a Szolgáltató számlát állít ki, melynek összegét a Felhasználó az ott megjelölt fizetési határidőn belül köteles megfizetni.

WORKSHOP

A Weboldalon a Felhasználó megvásárolhatja a korábban megtartott workshop-okról készült felvételeket, vagy bejelentkezhet valamely elérhető workshop-ba. A workshop-ok időpontja, és azok témájának leírása a Weboldalon folyamatosan elérhetők.

A workshop-ról készült felvétel ára, valamint a bejelentkezés díja a weboldalon folyamatosan feltüntetésre kerül.

A workshop-ra történő jelentkezés a díj megfizetésével lehetséges.

Amennyiben a kiválasztott időponton mégsem tud részt venni, a Szolgáltató egy alkalommal lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy másik időpontban megtartandó workshop-ra jelentkezzen, illetve, ha a workshop-ról videófelvétel készül, ezt rögzített változatát megtekinthessen. Ez utóbbi esetben a Felhasználó által megadott email címre kerül megküldésre a felvétel linkje. Ezen igényét a Felhasználó email útján jelezheti a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató minden esetben előre tájékoztatja a Felhasználót, hogy a workshop-ról készül-e felvétel. A Szolgáltató kijelenti, hogy a felvételen kizárólag a Szolgáltató látható, az általa elmondottak hallhatók, a Felhasználók nem látszódnak, az általuk feltett kérdések, vagy tett egyéb kijelentések nem hallhatók. A felvétel készítése nem sértheti másnak képmáshoz, vagy hangfelvételhez való jogát, vagy egyéb személyiségi jogát.

VIDEOKURZUS

A Weboldalon elérhető videokurzusok megvásárlása, és elérése regisztrációhoz kötött.

A videokurzusok pontos leírása és tartalma a Weboldalon folyamatosan megtekinthető.

A videokurzus díja a Weboldalon megtekinthető.

Az itt megvásárolható videók nem tölthetők le, azok a regisztrált Felhasználó részére a Weboldal videótárában tekinthetők meg a vásárlástól számított 42 napon keresztül.

6. A felek kötelezettségei

A Szolgáltató köteles:

−  a konzultációkat a kijelölt időpontban legjobb tudása szerint, az elvárt szakmai színvonalon megtartani,

−  a konzultáció, illetve a workshop kezdése előtt legalább 24 órával írásban tájékoztatni a Felhasználót, amennyiben a konzultációt vagy a workshop-ot a kijelölt időpontban nem lehet megtartani. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a Felhasználóval történő egyeztetés alapján az elmaradt alkalmakat pótolni.

−  a Felhasználó részére megfelelő tájékoztatást adni a segédanyagok használatához A Felhasználó köteles:

−  Szolgáltatóval együttműködni,

−  a lemondásokat megfelelő időben közölni a Szolgáltatóval,

−  díjfizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni

7. A felek közötti szerződés létrejötte

A szolgáltatás a Weboldalon elektronikus úton történő jelentkezéssel (megrendeléssel) érhető el, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Szolgáltató a Felhasználó jelentkezését (ajánlatát) visszaigazoló e-mail útján fogadja el, melyben a Felhasználót egyebek mellett tájékoztatja a vállalkozás nevéről, elérhetőségéről, a szerződés létrejöttéről, a megrendelt szolgáltatásról, annak díjáról, a fizetési feltételekről, a szerződés felmondásra/elállásra vonatkozó rendelkezésekről.

A megrendelés visszaigazolásával a felek között létrejön a szerződés, melyet a Szolgáltató nem iktat, és nem őrzi, és amely utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség.

8. Megrendelés

A Szolgáltató által kínált szolgáltatások és tartalmak részletes leírását jelen ÁSZF, valamint a Weboldal tartalmazza. Amennyiben a szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználó részéről további kérdés merülne fel, lehetősége van a Szolgáltató ügyfélszolgálata felé jelezni, ahol készséggel állnak rendelkezésére.

A Felhasználó jelentkezését vagy megrendelését a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a jelentkezéshez (megrendeléshez) szükséges valamennyi mezőt kitöltötte, a szükséges adatokat megadta.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató a Felhasználó jelentkezésének (megrendelésének) megérkezését köteles a Felhasználó részére elektronikus úton (e-mailben) haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat (megrendelés) elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés lemondásának lehetőségéről a 12. pontban ad részletes tájékoztatást.

9. A szolgáltatás díjai

A Szolgáltató a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatása díjait a Weboldalon teszik közzé.

A Weboldalon a szolgáltatás díja Forintban kerül meghatározásra. A feltüntetett díj az általános forgalmi adó alól mentes. A fenti díjakon kívül a Szolgáltató egyéb költséget nem számít fel.

A Szolgáltató a díjak változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenést követően, az ott meghatározott időpontban lép hatályba, és a már korábban megrendelt szolgáltatások díját kedvezőtlenül nem befolyásolja.

10. Fizetési feltételek, módok

A konzultációk esetében a díjfizetés utólag, banki átutalással történik, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében.

A workshop és a videokurzus díját a Felhasználó köteles előre megfizetni.

A Szolgáltató részletfizetési lehetőséget nem biztosít a Felhasználó részére.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére a Weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást a hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat megrendelés szándékától.

11. Fizetési módok

Átutalás: A megrendelés visszaigazolását követően a Felhasználó a Szolgáltató által kiállított számla alapján átutalja a megrendelt szolgáltatás díját a Szolgáltató 11735005-26067180-00000000 számú bankszámlájára.

Fizetés Stipe-on keresztül: Megrendelés után a Felhasználó a Stripe rendszerén keresztül fizeti ki a szolgáltatás díját a Szolgáltatónak.

Fizetés PayPal-on keresztül: Megrendelés után a Felhasználó a PayPal rendszerén keresztül fizeti ki a szolgáltatás díját a Szolgáltatónak.

12. A Felhasználót megillető indokolás nélküli felmondás / elállás joga, annak gyakorlásának módja és következményei

A fogyasztónak minősülő Felhasználót a Rendelet 20. § -a alapján megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést indokolás nélkül felmondja, megrendelésétől elálljon.

Amennyiben a szerződés megkötésére a Felhasználó tett ajánlatot, a Felhasználót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Az ajánlat visszavonására az miniszkop.blog@gmail.com címre küldött emailben van lehetőség.

A Felhasználó arra vonatkozó kérését, hogy a Szolgáltató a szerződés teljesítését (pl. konzultáció megtartását) az indokolás nélküli felmondásra nyitva álló határidő lejártát megelőzően megkezdheti, köteles a Szolgáltatóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni. A Felhasználó köteles nyilatkozni annak tudomásulvételéről, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási / felmondási jogát.

A Felhasználó felmondási / elállási jogát a Szolgáltató által biztosított nyilatkozat-minta felhasználásával (melyet itt érhet el), vagy a Szolgáltatóhoz címzett egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja.

A Felhasználó felmondási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett címre küldött postai levél útján vagy e-mailben közölheti a Szolgáltatóval. A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy ezen jogát a fentiekkel összhangban gyakorolta.

Amennyiben a Felhasználó a teljesítés megkezdését megelőzően felmondja a szerződést, megrendelésétől eláll, a Szolgáltató a Felhasználó által kifizetett teljes összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően haladéktalanul, de legkésőbb a felmondásról, elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül hiánytalanul visszatéríti a Felhasználó részére.

A Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A Rendelet 29. § (1) bekezdése a) pontja értelmében a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Felhasználó nem gyakorolhatja felmondási jogát, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási, elállási jogát elveszíti.

A Rendelet 29. § (1) bekezdése m) pontja értelmében a Felhasználó nem gyakorolhatja az őt megillető felmondási jogot a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Felhasználó (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

13. Felelősség

A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.
A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.

A Szolgáltató kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből, sem a látogatók, sem a Felhasználók irányában, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért, egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges károkért. A Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató tevékenysége nem minősül vizsgálatnak, tevékenységének ellátása során a Szolgáltató nem ad pedagógiai szakvéleményt, pedagógiai diagnózist, tevékenysége nem minősül terápiának, vagy fejlesztő tevékenységnek.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak nincs lehetősége annak ellenőrzésére, vagy utánkövetésére, hogy az online vagy személyes konzultációkon vagy előadásokon elhangzottak miként kerülnek a gyakorlatban alkalmazásra a Felhasználó által, így a Felhasználó ezen tevékenységből eredő esetleges károkért fennálló felelősségét kizárja.

14. Szerzői jogok és kötbér

A Weboldal tartalmának másodközlése, adatbázisban történő tárolása kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével történhet. A Weboldal tartalmi és formai alkotórészei a közlési engedély beszerzése esetén sem használhatóak fel megváltoztatott formában. A Weboldal vizuális megjelenéséhez tartozó elemek felhasználásához a Szolgáltató előzetes engedélye szükséges.

A Szolgáltató külön súllyal rögzíti, hogy a Weboldalon megvásárolható, elérhető valamennyi tartalom (cikkek, előadások, hanganyagok, videóanyagok, e-book) a szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen anyagok (művek) jogosulatlan felhasználása (ideértve különösen, de nem kizárólagosan ezek

másolását, többszörözését, megosztását, értékesítését stb.) sérti a Szolgáltató szerzői jogait. A művek felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A szerzői jogok megsértése esetén a Szolgáltató megteszi a szükséges jogi lépéseket.

A szerzői jogok megsértése esetén a Felhasználó kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke szavanként bruttó 30 000 Ft és videók esetén percenként bruttó 50 000 Ft.

A Felhasználó a kötbért a Szolgáltató által kiállított számla alapján köteles megfizetni.

15. Kapcsolattartás, panaszkezelés, vitás kérdések rendezése

A szerződés teljesítése során, a Felhasználó és a Szolgáltató közötti kapcsolattartás elsősorban e-mail útján történik.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a Szolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
Telefonszám: +36 30 822 5000
Telefonos ügyfélszolgálat: munkanapokon 16:00 óráig
E-mail: torokcsenge@miniszkop.hu
Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 2 munkanap.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a) a Felhasználó (fogyasztó) neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a Felhasználó panaszának részletes leírása, az általa bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a Szolgáltató nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg illetékes járási hivatalhoz. https://jarasinfo.gov.hu/

A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Felek mindent megtesznek azért, hogy a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató a közöttük fennálló vitás ügy rendezését megkísérelte, azonban az nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, mely testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testületek elérhetősége itt érhető el.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Csongrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.,Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék,Fax száma: (62) 426- 149,Elnök: Dr. Horváth Károly,E-mail cím: info@csmkik.hu)

Az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez az online vitarendezési platform is felhasználható, amely az alábbi linken érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok előtt.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a Weboldal használatával kapcsolatban felmerülő mindennemű jogvitában a magyar jog irányadó.

A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a Rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:

  1. számú melléklet: felmondási/elállási nyilatkozat
  2. számú melléklet: békéltető testületek elérhetősége